Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Serveis

Gabinet psicopedagògic i d'atenció a la diversitat


El col·legi vol donar resposta als alumnes amb necessitats educatives específiques i als que mostren dificultats puntuals. Per fer front a aquest repte, el nostre gabinet psicopedagògic, integrat per Isabel Puente i Olga Cid i coordinats amb els serveis externs (EAP, CDIAP, CSMIJ…), atenen les necessitats, acompanyant als professors i a les famílies dels alumnes. Garanteix el suport específic que ha de rebre l'alumnat amb necessitats educatives i trastorns de conducta.

Cada alumne és diferent. Per tant, vetllem pel seguiment i desenvolupament de les seves capacitats i per l'adquisició progressiva de les competències bàsiques pròpies de cada etapa en el punt on es troba.