Català / Español  ·  TEL. 938 930 614 · EMAIL a8031599@xtec.cat
Català / Español  · 

Etapes

Educació Infantil


Objectius generals d'Educació Infantil

 • Assolir una progressiva autonomia en les activitats quotidianes i la seguretat afectiva i emocional, a partir de l'adquisició d'hàbits bàsics de salut i benestar i del desenvolupament d'estratègies de resolució de conflictes.
 • Conèixer i entendre l'entorn físic i social mostrant interès i curiositat mitjançant l'observació, la manipulació i l'experimentació, i descobrir el plaer d'aprendre.
 • Ampliar les habilitats comunicatives en el llenguatge oral i escrit per tal d'enriquir la comprensió i l'expressió, valorant les produccions pròpies i les dels altres.
 • Descobrir les propietats dels objectes i comparar-les qualitativa i quantitativament establint relacions entre ells i situant-los en l'espai i el temps per tal de desenvolupar el raonament lògic i matemàtic.
 • Comprendre en llengua anglesa paraules i expressions senzilles pròpies de l'entorn i habituar-se a escoltar contes i relats adequats, mostrant interès i curiositat per apropar-se a una nova llengua.

  

Com treballem?

 • Es desenvolupen diferents projectes relacionats amb el Medi Natural i Social que parteixen dels interessos dels infants. 
 • Un projecte transversal anual: cada classe tria el seu nom en funció del tema triat pel curs escolar. A partir del nom triat, es desenvolupa un projecte on s'inclouen les diferents àrees i que es portarà a terme durant tot el curs. 
 • La llengua i les matemàtiques es treballen de forma manipulativa seguint el projecte "Toca Toca" de Barcanova. A més, per donar suport a l'aprenentatge, es fa ús de materials i recursos digitals que es treballen a la Pissarra Digital Interactiva (PDI). Disposem d'una PDI a cada una de les classes d'Infantil. 

 

Activitats complementàries

 • Taller de musicoteràpia - 1 hora setmanal
 • Taller de jocs motrius - 2 hores setmanals
 • Taller d'anglès - 3 hores setmanals

 

Projectes i altres activitats

Multimèdia